intensiv tverrfaglig habilitering

Se vår video

Intensiv Habilitering

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter har avtale med Helse Vest RHF om levering av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten innenfor delytelse N "Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning" for barn og unge 0-18 år med komplekse habiliterings- og/eller rehabiliteringsbehov. Barn vurderes og henvises til intensiv habilitering fra spesialisthelsetjenesten eller via regional vurderingsenhet. Barn fra andre helseregioner kan benytte seg av sin rett til valg av behandlingssted i spesialisthelsetjenesten ettersom Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter nå har avtale med et regionalt helseforetak.

Vi tilbyr intensive dagopphold i gruppe eller individuelt, samt kortere dagopphold utfra pasientens behov.

Tilbudet er spesielt rettet mot barn 0-18 år med motoriske utfordringer grunnet medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, tilsvarende GMFCS-nivå I-V, av nevrologisk eller ortopedisk årsak, samt mot små barn med alvorlig forsinket motorikk, som trenger tidlig intensiv intervensjon.

Målet med re-/habiliteringsen er å fremme selvstendighet, deltagelse og til å mestre eget liv utfra egne forutsetninger, ønsker og mål. For noen innebærer dette å bedre/utvikle funksjonelle ferdigheter, og for andre vil det innebære å gjenlære tapt funksjon eller vedlikeholde eksisterende ferdigheter. Tilbudet innebærer også opplæring og veiledning av familie og fagpersoner rundt barnet.

Pasientgruppe

Barn 0-18 år med funksjonsnedsettelse som påvirker motoriske ferdigheter og ADL-funksjon

Typiske utfordringer:

 • Cerebral Parese GMFCS-nivå I-V
 • Nevrologiske muskelsykdommer
 • Ervervet hjerneskade
 • Små barn med alvorlig forsinket motorikk
 • Små barn i risiko, premature og ekstrempremature
 • Ortopedisk kirurgi - rehab
 • Nevroortopedi - rehab etter f.eks.
  • Seneforlengelse/senekorreksjon
  • Fotkorreksjon
  • Multilevel
  • Scoliose
 • Nevrokirurgi - rehab etter f.eks.
  • SDR-operasjon
  • Funksjonell hemisfærotomi 
 • Motoriske funksjonsfall
 • Sjeldne genfeil 

 

 

individuelt tilpasset Habilitering

Habiliteringsprogrammet og oppholdets varighet er individuelt tilpasset barnets behov og mål, og har stort fokus på opplæring av foreldre og nærpersoner/fagpersoner rundt barnet, og gjennomføres sammen med minst en forelder. Tjenestene ytes individuelt og/eller i grupper. 

Dagopphold: 

Dagopphold gjennomføres individuelt eller i gruppe, og innehodler 2 samlinger med ca 6 mnd mellomrom. Oppholdstid per samling er i utgangspunktet 5 timer, 4-5 dager i uken, i 3 uker.

Kortere dagopphold:

Kortere dagtilbud gis etter en individuell vurdering av nytte/kost for brukeren. Tilbudet omfatter 1-4 timers intensivt habiliteringsprogram 2-5 dager i uken i 1-3 uker, avhengig av brukerens behov og gjennomføringsmulighet.

 

Vi tilstreber å sette sammen grupper som er så like som mulig i alder og funksjonsnivå. Programmet inneholder daglig en samtidig kombinasjon av opplæring av foreldre og intensiv trening og stimulering av barnet. 

Den intensive habiliteringen er et supplement til det øvrige habiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten. Forut for habiliteringsperioden opprettes det kontakt med helsetjenesten i barnets bostedskommune for utveksling av kunnskap om og målsetting for barnet. Kommunale fagpersoner inviteres til deltakelse i løpet av perioden, og etter oppholdet samarbeides det med lokale instanser om fokus for trening og stimulering i barnets hjemkommune i etterkant av opphold. 

Reopphold kan tilbys dersom det er formålstjenlig for at pasienten når sitt rehabiliteringsmål.

Samarbeid med den lokale helsetjenesten

Vi påser at det opprettes kontakt med helsetjenesten der barnet bor for å sikre utveksling av kunnskap og for å finne de beste målsettingene. Fagpersoner fra kommunen vil bli invitert til samtale og det vil bli opprettet samarbeid med lokale instanser om fokus på trening i periodene barnet er hjemme.

Henvisningsrutiner

Foreldre til barn som allerede er inne i et løp i habiliteringstjenesten og som dermed mottar spesialisthelsetjeneste kan snakke med den aktuelle avdelingen om at de ønsker tilbud om intensiv habilitering for sitt barn. Habiliteringstjenesten, i samarbeid med foreldre, tar en faglig vurdering på om intensiv habilitering er hensiktsmessig for barnet og henviser eventuelt videre til Barnas Fysioterapisenter. 

Barn som ikke er inne i lokal habiliteringstjeneste må ha henvisning til spesialist fra fastlege. Henvisningen sendes til Regional vurderingsenhet (RVE) i helseforetaket, som rettighetsvurderer barnet til spesialisthelsetjenesten intensiv habilitering.


Barnas Fysioterapisenter kan ikke ta imot pasienter til intensiv habilitering før det foreligger en rettighetsvurdering fra Regional Vurderingsenhet eller fra en avdeling i spesialisthelsetjenesten. Det er viktig at spesialist merker henvisningen med intensiv habilitering.

 

Individuelle mål og god planlegging

Før habiliteringsoppholdet settes det individuelle mål som barnet selv, dersom det er i stand til det, foreldre og lokale helse- og sosialfaglig personell formulerer. Vi jobber målrettet mot disse målene når barnet er hos oss. Første dagen gjennomfører vi en undersøkelse av barnet, og deretter diskuterer vi målene nærmere sammen.

Tester som blir brukt

Tester som benyttes er GMFM (Gross Motor Function Measure) og COPM (Canadian Occupational Performance Measure). Det blir også benyttet andre tester ved behov. Siste dag av oppholdet går vi igjennom de samme testene, og evaluerer resultatene sammen med dere som foreldre, barnet og det tverrfaglige teamet vårt.

Individuell oppfølging og program 

Programmet er basert på anerkjent kunnskap fra forskning og klinisk erfaring, og justeres i tråd med ny kunnskap om effektive metoder for læring og utvikling. Foreldrene deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av det intensive programmet. Formålet er å gi foreldrene økt kunnskap og kompetanse om barnets funksjonsvansker og hvordan de kan bidra til god utvikling og mestring for barnet både i hverdagen og på sikt. Foreldreopplæringen inneholder bl.a. undervisning og individuelle samtaler med ulike fagpersoner og direkte veiledning i praktisk samhandling med og håndtering av eget barn. Foreldrene lærer hvordan de selv kan videreføre trening, stimulering og tilrettelegging hjemme, og hvordan de kan videreføre dette til annet fag- og hjelpepersonell. Økt kunnskap bidrar også til å gi større forståelse for barnets utfordringer, og bidrar til bedre samhandling med barnet. Det legges også til rette for kontakt mellom foreldrene for samtaler og likemannsarbeid.

 

Habiliteringsprogrammet for barna er individuelt tilrettelagt, og gjennomføres i en til en-forhold mellom behandler og barn / familie, selv om aktiviteten også skjer i små grupper. Tiltakene rettes mot ulike sider hos barnet; motorikk, kommunikasjon, egenledelse. Vi tilstreber å integrere og kombinere alle disse faktorene  i barnets dagsprogram. Aktiviteter er tilpasset barnets behov, interesse og målsetting. Vi arbeider med funksjonelle aktiviteter som barna har bruk for i sin hverdag hjemme, i barnehage, i skole og fritid. Treningen og stimuleringen er lekbasert og intensiv. Mestringsfølelse og bevegelsesglede er i fokus. Vi arbeider i et tverrfaglig team med legespesialist, fysioterapeuter, ergoterapeut og idrettspedagog.

Opplæringspenger for foreldre

Barnas Fysioterapisenter hjelper foreldre som deltar i intensiv habilitering, med å søke om opplæringspenger fra NAV. Vi kan ikke garantere at foreldre får opplæringspenger, men senteret er godkjent helseinstitusjon, som er et kriterium for å få det.

Reise og opphold

Når barnet er henvist til Barnas Fysioterapisenter og har fått tildelt plass, kan foreldre kontakte Pasientreiser tlf. 05515 for nærmere informasjon og hjelp med hensyn til reise og opphold.

 

FORELDRE BESTEMMER

Hvis barnet er vurdert å ha rett til spesialisthelsetjenesten intensiv habilitering, er det foreldre som bestemmer hvor de ønsker å motta den intensive habiliteringen gjennom ordningen Fritt sykehusvalg.