Ring oss på 55 32 05 10 

intensiv tverrfaglig habilitering

Se vår video

Intensiv Habilitering

I 2017 ble vi godkjent av HELFO som leverandør av spesialisthelsetjenesten rehabilitering og intensiv habilitering innenfor ordningen fritt behandlingsvalg. Tilbudet gjelder barn og ungdom opp til 16 år med vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade.

Habilitering gjennomføres i små grupper

Habiliteringsprogrammet er et intensivt tverrfaglig program som gjennomføres i små grupper på 3-6 barn sammen med minst en og helst begge foreldre. Vi tilstreber å sette sammen grupper som er så like som mulig i alder og funksjonsnivå. Programmet består av 6 uker behandling og opplæring i løpet av et år, fordelt over 2 perioder. 

Hver periode varer 3 uker, med behandling fra mandag til og med torsdag, med 5-6 timer intensivt habiliteringsprogram hver dag. Programmet inneholder daglig en samtidig kombinasjon av opplæring av foreldre og intensiv trening og stimulering av barnet. 

Den intensive habiliteringen er et supplement til det øvrige habiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten. Forut for habiliteringsperioden opprettes det kontakt med helsetjenesten i barnets bostedskommune for utveksling av kunnskap om og målsetting for barnet. Kommunale fagpersoner inviteres til åpen dag i løpet av perioden, og etter oppholdet samarbeides det med lokale instanser om fokus for treningen i mellomperioden. I mellomperioden gjennomføres trening og stimulering i barnets hjemstedskommune.

Ved behov for mer enn 2 perioder, må vi ha ny henvisning med rettighetsvurdering til intensiv habilitering.

Samarbeid med den lokale helsetjenesten

Vi påser at det opprettes kontakt med helsetjenesten der barnet bor for å sikre utveksling av kunnskap og for å finne de beste målsettingene. Fagpersoner fra kommunen vil bli invitert til samtale og det vil bli opprettet samarbeid med lokale instanser om fokus på trening i periodene barnet er hjemme.

Henvisningsrutiner

Foreldre til barn som allerede er inne i et løp i habiliteringstjenesten og som dermed mottar spesialisthelsetjeneste kan snakke med den aktuelle avdelingen om at de ønsker tilbud om intensiv habilitering for sitt barn. Habiliteringstjenesten, i samarbeid med foreldre, tar en faglig vurdering på om intensiv habilitering er hensiktsmessig for barnet og henviser eventuelt videre til Barnas Fysioterapisenter. 

Barn som ikke er inne i lokal habiliteringstjeneste må ha henvisning til spesialist fra fastlege. Henvisningen sendes til Regional vurderingsenhet (RVE) i helseforetaket, som rettighetsvurderer barnet til spesialisthelsetjenesten intensiv habilitering.


Barnas Fysioterapisenter kan ikke ta imot pasienter innenfor ordningen fritt behandlingsvalg før det foreligger en rettighetsvurdering fra Regional Vurderingsenhet eller fra en avdeling i spesialisthelsetjenesten. Det er viktig at spesialist merker henvisningen med intensiv habilitering.

 

Foreldre bestemmer

Hvis barnet er vurdert å ha rett til spesialisthelsetjenesten intensiv habilitering, er det foreldrene som bestemmer hvor de ønsker å motta den intensive habiliteringen.

Individuelle mål og god planlegging

Før habiliteringsoppholdet settes det individuelle mål som barnet selv, dersom det er i stand til det, foreldre og lokale helse- og sosialfaglig personell formulerer. Vi jobber målrettet mot disse målene når barnet er hos oss. Første dagen gjennomfører vi en undersøkelse av barnet, og deretter diskuterer vi målene nærmere sammen.

Tester som blir brukt

Tester som benyttes er GMFM (Gross Motor Function Measure) og COPM (Canadian Occupational Performance Measure). Det blir også benyttet andre tester ved behov. Siste dag av oppholdet går vi igjennom de samme testene, og evaluerer resultatene sammen med dere som foreldre, barnet og det tverrfaglige teamet vårt.

Individuell oppfølging og program 

Programmet er basert på anerkjent kunnskap fra forskning og klinisk erfaring, og justeres i tråd med ny kunnskap om effektive metoder for læring og utvikling. Foreldrene deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av det intensive programmet. Formålet er å gi foreldrene økt kunnskap og kompetanse om barnets funksjonsvansker og hvordan de kan bidra til god utvikling og mestring for barnet både i hverdagen og på sikt. Foreldreopplæringen inneholder bl.a. undervisning og individuelle samtaler med ulike fagpersoner og direkte veiledning i praktisk samhandling med og håndtering av eget barn. Foreldrene lærer hvordan de selv kan videreføre trening, stimulering og tilrettelegging hjemme, og hvordan de kan videreføre dette til annet fag- og hjelpepersonell. Økt kunnskap bidrar også til å gi større forståelse for barnets utfordringer, og bidrar til bedre samhandling med barnet. Det legges også til rette for kontakt mellom foreldrene for samtaler og likemannsarbeid.

 

Habiliteringsprogrammet for barna er individuelt tilrettelagt, og gjennomføres i en til en-forhold mellom behandler og barn / familie, selv om aktiviteten også skjer i små grupper. Tiltakene rettes mot ulike sider hos barnet; motorikk, kommunikasjon, egenledelse. Vi tilstreber å integrere og kombinere alle disse faktorene  i barnets dagsprogram. Aktiviteter er tilpasset barnets behov, interesse og målsetting. Vi arbeider med funksjonelle aktiviteter som barna har bruk for i sin hverdag hjemme, i barnehage, i skole og fritid. Treningen og stimuleringen er lekbasert og intensiv. Mestringsfølelse og bevegelsesglede er i fokus. Vi arbeider i et tverrfaglig team med legespesialist, fysioterapeuter, ergoterapeut og psykolog.

Opplæringspenger for foreldre

Barnas Fysioterapisenter hjelper foreldre som deltar i intensiv habilitering, med å søke om opplæringspenger fra NAV. Vi kan ikke garantere at foreldre får opplæringspenger, men senteret er godkjent helseinstitusjon, som er et kriterium for å få det.

Reise og opphold

Når barnet er henvist til Barnas Fysioterapisenter og har fått tildelt plass, kan foreldre kontakte Pasientreiser tlf. 05515 for nærmere informasjon og hjelp med hensyn til reise og opphold.